سیفون بسازید

روش ساخت سیفون , چگونگی کارکرد سیفون

 

دراین قسمت برآنیم تا با یک سری آزمایش های جذاب و ساده برای دانش آموزان، آن ها را با دنیای علم و دانش آشنا کنیم.

این سری از آزمایش ها برای دانش آموزان ابتدایی بسیار مناسب می باشد.

آزمایش : ساخت سیفون

روش ساخت سیفون , چگونگی کارکرد سیفون

وسایل مورد نیاز:

میز

ظرف شیشه ای بلند

آب

صندلی

شلنگ آب

گیره

دستور کار:

1- صندلی را کنار میز قرار دهید.

 

2- در یکی از ظرف ها آب بریزید. و آن را روی میز قرار دهید.

3- ظرف دوم را که خالی است روی صندلی بگذارید.

4- در شلنگ آب بریزید و برای آن که مانع خروج اب از شلنگ شوید از یک گیره استفاده کنید. (همانند شکل)

5- یک سر شلنگ را در ظرف روی میز و سر دیگر را در ظرف روی صندلی قرار دهید.

6- حالا گیره را بردارید.

7- چه اتفاقی می افتد؟

روش ساخت سیفون , چگونگی کارکرد سیفون

نتیجه:

آب به طرف ظرف روی صندلی سرازیر می شود. نیروی ثقل باعث می شود آب از شلنگ جاری شده و فشار در آن (نقطه b در شکل) کاهش یابد.

فشار هوا در نقطه a بیشتر است و آب با فشار به طرف شلنگ می آید.

سیفون لوله ای است که با استفاده از فشار هوا و نیروی ثقل، آب را به سطح بالاتر منتقل می کند.

این دفعه داخل شلنگ آب نریزید. آیا سیفون کار می کند؟

 

منبع : بیوته